[x] ปิดหน้าต่างนี้
ปฎิทินกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ :: Anuban Chiangmai School
ปิดรูปภาพที่แสดง
ปิดรูปภาพที่แสดง

     
 
 
     


     
  เสริมภาษาอังกฤษ EnglishProgram  
     
     
 
 
     
   
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
ระดับ  
วิทยฐานะ  
การศึกษาสูงสุด
สถาบันการศึกษา
: นาย สุพจน์  สีกันทา
: ข้าราชการครู
: คศ.2
: ชำนาญการ
: ป.โท ภาษาอังกฤษ
: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
   
     
  งานบัญชี สอนวิชางานบ้าน  
     
     
 
 
     
   
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
ระดับ  
วิทยฐานะ  
การศึกษาสูงสุด
สถาบันการศึกษา
: นาง วันเพ็ญ  สีกันทา
: ข้าราชการครู
: คศ.2
: ชำนาญการ
: ป.ตรี การจัดการทั่วไป
: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
   
     
  พัสดุ-ครุภัณฑ์  
     
     
 
 
     
   
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
ระดับ  
วิทยฐานะ  
การศึกษาสูงสุด
สถาบันการศึกษา
: นาง ศรีมณี เสนากุล
: ข้าราชการครู
: คศ.2
: ชำนาญการ
: ป.ตรี การจัดการทั่วไป
: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
   
     
  กิจกรรมปฐมวัย โภชนาการโรงเรียน  
     
     
 
 
     
   
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
ระดับ  
วิทยฐานะ  
การศึกษาสูงสุด
สถาบันการศึกษา
: นาง อำภาพรรณ  สุขพันธ์
: ข้าราชการครู
: คศ.2
: ชำนาญการ
: ป.ตรี ภาษาไทย  
: มหาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 
   
     
  งานเอกสารธุรการ ทะเบียนนักเรียน  
     
     
 
 
     
   
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
ระดับ  
วิทยฐานะ  
การศึกษาสูงสุด
สถาบันการศึกษา
: นางสาว ณิมากรณ์ จิณานุกุล
: ลูกจ้างประจำ
:
:
: ป.ตรี ประถมศึกษา 
: มหาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 
   
     
  งานเอกสารธุรการ สารบรรณ  
     
     
   
     
   
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
ระดับ  
วิทยฐานะ  
การศึกษาสูงสุด
สถาบันการศึกษา
: นางสาว วรรณภา พรหมลือชัย
: ธุรการคืนถิ่น
:
:
: ป.ตรี การจัดการทั่วไป
: มหาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 
   
     
  งานเอกสาร อัดสำเนา  
     
     
 
 
     
   
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
ระดับ  
วิทยฐานะ  
การศึกษาสูงสุด
สถาบันการศึกษา
: นาง สาคร พรหมปัญญา
: ลูกจ้างประจำ
:
:
: ป.ตรี พัฒนาชุมชน
: มหาลัยราชภัฎนครสวรรค์
 
   
     
  อนามัยโรงเรียนและคลีนิกอนุบาล  
     
     
 
 
     
   
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
ระดับ  
วิทยฐานะ  
การศึกษาสูงสุด
สถาบันการศึกษา
: นาง ปาณิศรา แก้วยศ
: พนักงานราชการ
:
:
: ป.ตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ
: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
   
     
  งานห้องสมุด ส่งเสริมรักการอ่าน  
     
     
 
 
     
   
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
ระดับ  
วิทยฐานะ  
การศึกษาสูงสุด
สถาบันการศึกษา
: นางสาว มัลลิกา ทิพยมณี
: ครูอัตราจ้าง
:
:
: ป.ตรี สารสนเทศศึกษา
: มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 
   
     
  ร้านค้าโรงเรียน  
     
     
 
 
     
   
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
ระดับ  
วิทยฐานะ  
การศึกษาสูงสุด
สถาบันการศึกษา
: นาง วัชรา กันธัง
: ลูกจ้างประจำ
:
:
: ประกาศนียบัตรครู
: มหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
   
     
  งานพัสดุโรงเรียน  
     
     
 
 
     
   
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
ระดับ  
วิทยฐานะ  
การศึกษาสูงสุด
สถาบันการศึกษา
: นายสุรพงศ์ ชูอรรถ์
: ครูอัตราจ้าง
:
:
: ป.ตรี ออกแบบผลิตภัณฑ์
: มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 
   
 
     
  ธุรการ EnglishProgram เสริมวิชาคอมพิวเตอร์  
     
     
 
 
     
   
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
ระดับ  
วิทยฐานะ  
การศึกษาสูงสุด
สถาบันการศึกษา
: นาย ธนากร สุวรรณประเสริฐ
: ครูอัตราจ้าง
:
:
: ป.ตรี การตลาด
: มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 
   
     
  ดูแลงานด้าน ICT  
     
     
 
 
     
   
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
ระดับ  
วิทยฐานะ  
การศึกษาสูงสุด
สถาบันการศึกษา
: นาย สุภาษิต จะพือ
: ครูอัตราจ้าง
:
:
: มัธยมศึกษาปีที่ 6
: โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
 
   
     
  ครูสอนเสริมโครงการพิเศษ Language & Math Accumulation Program ป.1  
     
     
 
 
     
   
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
ระดับ  
วิทยฐานะ  
การศึกษาสูงสุด
สถาบันการศึกษา
: นางสาว เจนจีรา โนวรรณ
: ครูอัตราจ้าง
:
:
: ป.ตรี การศึกษาปฐมวัย
: มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 
   
     
  ครูสอนเสริมโครงการพิเศษ Language & Math Accumulation Program ป.2  
     
     
 
 
     
   
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
ระดับ  
วิทยฐานะ  
การศึกษาสูงสุด
สถาบันการศึกษา
: นาง เขมิกา วิริยะ
: ครูอัตราจ้าง
:
:
: ป.ตรี การศึกษาปฐมวัย
: มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 
   
     
  ครูสอนเสริมโครงการพิเศษ Language & Math Accumulation Program ป.3  
     
     
 
 
     
   
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
ระดับ  
วิทยฐานะ  
การศึกษาสูงสุด
สถาบันการศึกษา
:
: ครูอัตราจ้าง
:
:
:
:
 
   
     
  เสริมวิทยาศาสตร์ English Program  
     
     
 
 
     
   
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
ระดับ  
วิทยฐานะ  
การศึกษาสูงสุด
สถาบันการศึกษา
: นางสาว นารีรัตน์ วงศ์ไชยา
: ครูอัตราจ้าง
:
:
: ป.ตรี วิทยาศาสตร์
: มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 
   
     
  ครูสอนเสริมโครงการพิเศษ Math&Science Enrichment Program ป.1  
     
     
 
 
     
   
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
ระดับ  
วิทยฐานะ  
การศึกษาสูงสุด
สถาบันการศึกษา
: นางสาว รัตติกาล วงค์คม
: ครูอัตราจ้าง
:
:
: ป.ตรี ชีววิทยา
: มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
 
   
     
  ครูสอนเสริมโครงการพิเศษ Math&Science Enrichment Program ป.1  
     
     
 
 
     
   
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
ระดับ  
วิทยฐานะ  
การศึกษาสูงสุด
สถาบันการศึกษา
: นางสาว อุทุมพร มูลคำ
: ครูอัตราจ้าง
:
:
: ป.ตรี คณิตศาสตร์
: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
   
     
  ครูสอนเสริมโครงการพิเศษ Math&Science Enrichment Program ป.2  
     
     
 
 
     
   
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
ระดับ  
วิทยฐานะ  
การศึกษาสูงสุด
สถาบันการศึกษา
:
: ครูอัตราจ้าง
:
:
:
:
 
   
     
  ครูสอนเสริมโครงการพิเศษ Math&Science Enrichment Program ป.2  
     
     
 
 
     
   
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
ระดับ  
วิทยฐานะ  
การศึกษาสูงสุด
สถาบันการศึกษา
: นางสาวจิรัชญา บุดดี
: ครูอัตราจ้าง
:
:
: ป.ตรี ภาษาไทย
: มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 
   
     
  ครูสอนเสริมโครงการพิเศษ Math&Science Enrichment Program ป.3  
     
     
 
 
     
   
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
ระดับ  
วิทยฐานะ  
การศึกษาสูงสุด
สถาบันการศึกษา
: นางสาว พรรณวดี หมู่แม่ริม
: ครูอัตราจ้าง
:
:
: ป.ตรี คณิตศาสตร์
: มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 
   
     
  ครูสอนเสริมโครงการพิเศษ Math&Science Enrichment Program ป.3  
     
     
 
 
     
   
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
ระดับ  
วิทยฐานะ  
การศึกษาสูงสุด
สถาบันการศึกษา
:
: ครูอัตราจ้าง
:
:
:
:
 
   
     
  ครูสอนเสริมโครงการพิเศษ Math&Science Enrichment Program ป.4  
     
     
 
 
     
   
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
ระดับ  
วิทยฐานะ  
การศึกษาสูงสุด
สถาบันการศึกษา
: นาย ปกรณ์พิสิษฐ์ เลิศวิริยกุล
: ครูอัตราจ้าง
:
:
: ป.ตรี ฟิสิกส์
: มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 
   
     
  ครูสอนเสริมโครงการพิเศษ Math&Science Enrichment Program ป.4  
     
     
 
 
     
   
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
ระดับ  
วิทยฐานะ  
การศึกษาสูงสุด
สถาบันการศึกษา
:
: ครูอัตราจ้าง
:
:
:
:
 
   
     
  ครูสอนเสริมโครงการพิเศษ Math&Science Enrichment Program ป.5  
     
     
 
 
     
   
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
ระดับ  
วิทยฐานะ  
การศึกษาสูงสุด
สถาบันการศึกษา
: นางสาว สุพิชฌาย์ ศรีจันทร์
: ครูอัตราจ้าง
:
:
: ป.ตรี ภาษาอังกฤษ
: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
   
     
  ครูสอนเสริมโครงการพิเศษ Math&Science Enrichment Program ป.5  
     
     
 
 
     
   
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
ระดับ  
วิทยฐานะ  
การศึกษาสูงสุด
สถาบันการศึกษา
: นายเสกสรรค์ วิเคราะห์ดาว
: ครูอัตราจ้าง
:
:
: ป.ตรี คณิตศาสตร์
: มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 
   
     
  ครูสอนเสริมโครงการพิเศษ Math&Science Enrichment Program ป.6  
     
     
 
 
     
   
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
ระดับ  
วิทยฐานะ  
การศึกษาสูงสุด
สถาบันการศึกษา
: นางสาวจันทวี ทาเกิด
: ครูอัตราจ้าง
:
:
: ป.ตรี วิทยาศาสตร์
: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
   
     
  ครูสอนเสริมโครงการพิเศษ Math&Science Enrichment Program ป.6  
     
     
 
 
     
   
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
ระดับ  
วิทยฐานะ  
การศึกษาสูงสุด
สถาบันการศึกษา
:
: ครูอัตราจ้าง
:
:
:
:
 
   
     
  เจ้าหน้าพัสดุ-การเงิน  
     
     
 
 
     
   
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
ระดับ  
วิทยฐานะ  
การศึกษาสูงสุด
สถาบันการศึกษา
: นางปรียนันท์ อินทรประสาท
: ลูกจ้างชั่วคราว
:
:
: ปวส.บริหารธุรกิจ
: วิทยาลัยพลศึกษาเชียงใหม่
 
   
     
  เจ้าหน้าที่ธุรการ  
     
     
 
 
     
   
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
ระดับ  
วิทยฐานะ  
การศึกษาสูงสุด
สถาบันการศึกษา
: นางสาว นิตยา สิงห์ใจ
: ลูกจ้างชั่วคราว
:
:
: ป.โท บริหารการศึกษา
: มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 
   
     
  เจ้าหน้าพัสดุ-การเงิน  
     
     
 
 
     
   
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
ระดับ  
วิทยฐานะ  
การศึกษาสูงสุด
สถาบันการศึกษา
: นางสาว อัจฉรา ปัญญาบุญ
: ลูกจ้างชั่วคราว
:
:
: ป.ตรี การบัญชี
: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   
     
  เจ้าหน้าที่ธุรการ  
     
     
 
 
     
   
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
ระดับ  
วิทยฐานะ  
การศึกษาสูงสุด
สถาบันการศึกษา
: นางสาว พลอยไพลิน ใจยะสาร
: ลูกจ้างชั่วคราว
:
:
: ป.ตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่