[x] ปิดหน้าต่างนี้
ปฎิทินกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ :: Anuban Chiangmai School
ปิดรูปภาพที่แสดง
ปิดรูปภาพที่แสดง

     
 
 
     


     
  ลูกจ้างประจำ ช่างไม้ชั้น 3  
     
     
 
 
     
   
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
การศึกษาสูงสุด
สถาบันการศึกษา
: นายนิกร อินตา
: นักการภารโรง/คนขับรถ
: มศ.3
: โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
 
   
     
  ลูกจ้างประจำ ช่างไม้ชั้น 3  
     
     
 
 
     
   
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
การศึกษาสูงสุด
สถาบันการศึกษา
: นาย บรรจบ สมชาติ
: นักการภารโรง/คนขับรถ
: มศ.5
: โรงเรียนจักรคำคณาทร
 
   
 
     
  ลูกจ้างประจำ พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3  
     
     
 
 
     
   
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
การศึกษาสูงสุด
สถาบันการศึกษา
: นาง วัชรา กันธัง
: ร้านค้าโรงเรียน
: ประกาศนียบัตรครู
: มหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
   
     
  ลูกจ้างประจำ พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3  
     
     
 
 
     
   
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
การศึกษาสูงสุด
สถาบันการศึกษา
: นาง สาคร พรหมปัญญา
: งานเอกสาร/อัดสำเนา
: พัฒนาชุมชน
: วิทยาลัยครูนครสวรรค์
 
   
     
  ลูกจ้างประจำ พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3  
     
     
 
 
     
   
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
การศึกษาสูงสุด
สถาบันการศึกษา
: นางสาว ณิมากรณ์ จิณานุกุล
: ธุรการ/ทะเบียนนักเรียน
: คบ.ประถมศึกษา
: วิทยาลัยครูเชียงใหม่
 
   
     
  ลูกจ้างประจำ พัสดุชั้น 3  
     
     
 
 
     
   
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
การศึกษาสูงสุด
สถาบันการศึกษา
: นาย มนัส ชูอรรถ์
: นักการภารโรง/คนขับรถ
: ประถมศึกษาปีที่ 4
: โรงเรียนหอพระ
 
   
     
  ลูกจ้างประจำ แม่บ้าน  
     
     
 
 
     
   
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
การศึกษาสูงสุด
สถาบันการศึกษา
: นาง ทัศนีย์ รอดเรือน
: นักการภารโรง
: ประถมศึกษาปีที่ 4
: โรงเรียนพุทธิโศภน
 
   
     
  ลูกจ้างประจำ ช่างไม้ชั้น 3  
     
     
 
 
     
   
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
การศึกษาสูงสุด
สถาบันการศึกษา
: นาย ยงยุทธ กาวิชัย
: นักการภารโรง
: ประถมศึกษาปีที่ 4
: โรงเรียนวัดพวกช้าง